REGULAMIN

Dane usługodawcy serwisu:
MISCEO SP. Z O.O.,
BURSZTYNOWA 25/62
20-576 LUBLIN, POLSKA;
NIP 9462696650

1. Postanowienia ogólne

Strona Internetowa bibliablogera.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach strony internetowej bibliablogera.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Usługi oraz Serwisy w domenie internetowej bibliablogera.pl i jej subdomenach.

Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony internetowej bibliablogera.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług i Serwisów strony internetowej bibliablogera.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone poprzez stronę internetową bibliablogera.pl i jej subdomeny.

Przed rozpoczęciem korzystania z strony internetowej bibliablogera.pl i jej subdomen, w szczególności z dostępnych Usług i Serwisów, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony internetowej bibliablogera.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2. Definicje

Strona internetowa bibliablogera.pl – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem bibliablogera.pl;

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej bibliablogera.pl oraz Usług dostępnych na stronie internetowej bibliablogera.pl i jej subdomenach;

Serwisy – wyodrębnione w ramach strony internetowej bibliablogera.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują bibliablogera.pl;

Partner – każdy podmiot współpracujący ze stroną internetową bibliablogera.pl na podstawie stosownej umowy;

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Materiały edukacyjne – materiały edukacyjne w wersji cyfrowej udostępniane za pośrednictwem Serwisu;

3. Zasady korzystania ze strony internetowej bibliablogera.pl

Możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, wideo, audio) zamieszczanych na stronie internetowej bibliablogera.pl, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego.

Możliwość komentowania i udostępniania treści za pośrednictwem odpowiednich narzędzi.

W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.

Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej bibliablogera.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część strony internetowej bibliablogera.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

4. Zasady subskrypcji newsletterów

Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany na Stronie internetowej bibliablogera.pl.

Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

Użytkownik, który dokonał zamówienia subskrypcji Newsletterów, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie na adres mailowy wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy oraz innych podmiotów.

Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newsletterów na rzecz tego Użytkownika.

Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnowania z Usługi lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów.

5. Własność intelektualna

Strona internetowa bibliablogera.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie na stronie internetowej bibliablogera.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na stronie internetowej bibliablogera.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje na stronie internetowej bibliablogera.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na stronie internetowej bibliablogera.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej bibliablogera.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet strony internetowej bibliablogera.pl lub jej części lub utworów zamieszczonych na stronie internetowej bibliablogera.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

6. Prawa i obowiązki użytkownika strony internetowej bibliablogera.pl

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej bibliablogera.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na stronie internetowej bibliablogera.pl materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

7. Odpowiedzialność usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej bibliablogera.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

8. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług strony internetowej bibliablogera.pl

Do korzystania z Usług strony internetowej bibliablogera.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej). Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

9. Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu zawarcia Umowy oraz uzyskania dostępu do Usługi Użytkownik powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie Serwisu po adresem bibliablogera.pl.
 2. Zawarcie Umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o czym informuje on Użytkownika.
 3. Administrator wystawia Użytkownikowi dowód zakupu i przesyła w wersji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w formie wybranej przez Użytkownika podczas wypełniania formularza.
 4. Umowa zawierana jest na czas określony, co oznacza, że dostęp do materiałów edukacyjnych jest możliwy przez określony w panelu Użytkownika czas i w tymże czasie należy je pobrać, aby mieć do nich dostęp.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w materiałach edukacyjnych są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Administratora i nie stanowią podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Administratorowi.

10. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ww. ustawy.
 2. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania materiałów edukacyjnych, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór otrzyma na maila po kontakcie z Administratorem lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Użytkownika zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności na podstawie Umowy.
 7. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Zwrot nie jest możliwy, jeśli wykorzystano którykolwiek z kodów rabatowych – do zwrotu będzie wtedy niezbędny zwrot zamówień wykonanych z użyciem kodów rabatowych.
 9. Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub działaniami Administratora.
 2. Reklamacje należy składać Emitentowi drogą elektroniczną na adres: kontakt@bibliablogera.pl. W treści wiadomości elektronicznej należy zamieścić:
 • imię i nazwisko lub nazwę/firmę zgłaszającego reklamację,
 • adres email zgłaszającego,
 • dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia oraz wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
 1. formalnych reklamacji, w szczególności, jeśli zgłaszający nie poda danych kontaktowych umożliwiających odpowiedź na reklamację.
 2. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.
 3. Administrator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji.

12. Polityka prywatności

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze strony internetowej bibliablogera.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu bibliablogera.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności na stronie bibliablogera.pl.

13. Dane osobowe

W przypadku korzystania z niektórych Usług strony internetowej bibliablogera.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi na stronie internetowej bibliablogera.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: kontakt@bibliablogera.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej bibliablogera.pl wraz z informacją o ich dokonaniu. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej bibliablogera.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania strony internetowej bibliablogera.pl oraz jej subdomen.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych bibliablogera.pl.

Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych na stronie bibliablogera.pl oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów na stronie. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie.